SEAT Klubas: Įstatai
Naujienos    Forumas    Klubas    Susitikimai    Galerija    Video    Automobiliai    Istorija    Autosalonai    Siuntiniai    Paieska    Kontaktai
     

 

     
Vardas:       
Slaptažodis:
Prisiminti
  

 
 

Šiuo metu naršo:
svečių: 27, narių: 0 ...


Daugiausia: 147 (n: 0, s: 147) - Kov 13 : 10:34
Nariai: 2488. Naujausias: dobrawass

 
Įstatai

SEAT Klubo
ĮSTATAI


1. Bendroji dalis

1.1. SEAT Klubas (toliau – Klubas) – viešasis juridinis asmuo, laisvanoriškumo pagrindu vienijantis Seat markės automobilių gerbėjus.
1.2. Klubas veikia visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Klubas gali įstoti į tarptautines organizacijas, kurių tikslai ir veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai bei įstatymams.
1.3. Klubas yra ribotos civilinės atsakomybės asmuo, už savo prievoles atsako visu jam priklausančiu turtu, bet jis neatsako už savo narių prievoles, o nariai neatsako už Klubo prievoles.
1.4. Klubo veiklos laikotarpis yra neribotas.
1.5. Klubo teisinė forma – asociacija.
1.6. Klubo buveinės adresas yra nurodytas Klubo steigimo sutartyje, o pakeistas Klubo buveinės adresas nurodomas visuotinio narių susirinkimo, priėmusio sprendimą pakeisti Klubo buveinę, sprendime.

2. Klubo veiklos tikslai, sritys bei rūšys

2.1. Klubo veiklos tikslai ir veiklos sritys:
2.1.1. Vienyti Seat markės automobilių gerbėjus, populiarinti bei puoselėti Seat markės vardą;
2.1.2. Visapusiškai skatinti ir remti saugų eismą, visuomenės švietimą saugaus eismo ir susijusiais klausimais.
2.1.3. Teikti organizacinę ir techninę pagalbą, naudingą informaciją Klubo nariams;
2.1.4. Padėti ugdyti Klubo narių praktinius vairavimo įgūdžius, populiarinti ir remti autosportą, autoturizmą Lietuvoje ir užsienyje.
2.1.5. Skatinti jaunimo užimtumą, sudaryti sąlygas automobilių gerbėjams keistis naudinga informacija ir bendrauti.
2.1.6. Klubo nariams suteikti galimybę naudotis nuolaidomis remontuojant savo automobilius, perkant detales, juos draudžiant, tobulinant.
2.1.7. Organizuoti įvairius Klubo tikslų įgyvendinimui skirtus renginius, esant poreikiui leisti leidinius, bendrauti su visuomenės informavimo priemonių atstovais.
2.2. Siekdamas įgyvendinti savo veiklos tikslus, Klubas gali vykdyti šių rūšių ūkinę komercinę veiklą:
2.2.1. Knygų, periodinių leidinių leidyba ir kita leidybinė veikla;
2.2.2. Kita, niekur kitur nepriskirta, informacinių paslaugų veikla;
2.2.3. Sportinis ir rekreacinis švietimas;
2.2.4. Švietimui būdingų paslaugų veikla;
2.2.5. Sportinė veikla;
2.2.6. Pramogų ir poilsio organizavimo veikla.

3. Klubo nariai, jų priėmimo, išstojimo ir pašalinimo iš Klubo tvarka bei sąlygos

3.1. Visi Klubo steigėjai nuo Klubo įregistravimo juridinių asmenų registre tampa jo nariais.
3.2. Po Klubo įregistravimo jo nariais gali būti asmenys, atitinkantys visus šiuos kriterijus:
3.2.1. Yra Lietuvos Respublikos piliečiai.
3.2.2. Yra pilnamečiai.
3.2.3. Pripažįsta Klubo įstatus ir Klubo vidaus taisykles.
3.3. Klubo nariu gali būti tiek fizinis, tiek juridinis asmuo.
3.4. Asmuo, norintis tapti Klubo nariu, pateikia Klubo prezindentui prašymą bei užpildytą Klubo nario anketą. Prezidentas teikia Klubo valdybai pasiūlymą balsuoti dėl asmens priėmimo į Klubą.
3.5. Anketas ir prašymus registruoja ir Klubo narių sąrašą tvarko Klubo prezidentas.
3.6. Klubo narys gali būti pašalintas iš Klubo:
3.6.1. Jeigu jis nesilaiko Klubo įstatų ar jo veikla prieštarauja Klubo veiklos tikslams;
3.6.2. Vėluoja sumokėti Klubo nario mokestį daugiau kaip 3 (tris) mėnesius;
3.6.3. Savo veikla kenkia Klubui;
3.6.4. Kitais atvejais, kurie nesuderinami su Klubo veikla.
3.7. Klausimą dėl nario pašalinimo sprendžia Klubo valdyba per 15 dienų nuo šių įstatų 3.6. punkte nurodytų aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jas.
3.8. Narys, norintis išstoti iš Klubo, turi pateikti prezidentui raštišką pranešimą ir sumokėti nario mokestį, už laikotarpį iki išstojimo iš Klubo dienos. Narys yra laikomas išstojusiu iš Klubo nuo minėto pranešimo įteikimo prezidentui dienos. Jeigu išstojantis narys yra sumokėjęs daugiau nario mokesčių, nei jam priklausytų mokėti iki išstojimo iš Klubo dienos, permokėtas nario mokestis negrąžinamas. Išstojančiojo nario sumokėtas stojamasis įnašas, nario mokesčiai ar kitaip Klubui perduotos lėšos bei turtas nariui negrąžinamas.

4. Stojamieji įnašai ir narių mokesčiai

4.1. Narys į Klubą priimamas gavus iš jo stojimo įnašą, kurio dydį nustato valdyba.
4.2. Nariai moka Klubui metinį nario mokestį, kurio dydį ir tikslią mokėjimo tvarką nustato valdyba.
4.3. Atskiriems Klubo veiklos projektams įgyvendinti, Klubas gali rinkti visuotiniame narių susirinkime numatyto dydžio tikslinę rinkliavą.

5. Klubo narių teisės ir pareigos

5.1. Klubo narys turi teisę:
5.1.1. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniuose narių susirinkimuose;
5.1.2. Rinkti ir būti renkamas į Klubo valdymo organus;
5.1.3. Susipažinti su Klubo dokumentais ir gauti visą Klubo turimą informaciją apie jo veiklą;
5.1.4. Teikti pasiūlymus dėl Klubo veiklos;
5.1.5. Naudotis Klubo teikiamomis paslaugomis;
5.1.6. Bet kada išstoti iš Klubo.
5.2. Klubo narys privalo:
5.2.1. Laikytis Klubo įstatų;
5.2.2. Laiku mokėti Klubo nario mokestį;
5.2.3. Nenaudoti Klubo turimos informacijos veiklai, nesusijusiai su Klubo veikla;
5.2.4. Siekti Klubo tikslų įgyvendinimo, dalyvauti Klubo veikloje;
5.2.5. Saugoti Klubo turtą;
5.2.6. Savo elgesiu ir veikla didinti Klubo teigiamą vaidmenį visuomenėje.

6. Klubo valdymas ir struktūra

6.1. Klubo organai yra:
6.1.1. Narių susirinkimas – visuotinis narių susirinkimas (toliau – Susirinkimas).
6.1.2. Kolegialus valdymo organas – valdyba (toliau – Valdyba).
6.1.3. Vienasmenis valdymo organas – vadovas (prezidentas) (toliau – Prezidentas).
6.2. Susirinkimas yra aukščiausias Klubo organas.
6.3. Susirinkimas yra šaukiamas Prezidento ne rečiau, kaip kartą per metus.
6.4. Neeilinis Susirinkimas šaukiamas, jei to reikalauja ne mažiau kaip ½ (viena antroji) Klubo narių, to reikalauja Valdyba arba Prezidento iniciatyva.
6.5. Susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 (viena antroji) Klubo narių. Nutarimai Susirinkime priimami paprasta dalyvaujančių narių balsų dauguma (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis), išskyrus žemiau nurodytus atvejus. Sprendimams dėl įstatų pakeitimo, Klubo pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo) priimti reikalinga 2/3 visų Susirinkime dalyvavusių narių dalsų dauguma. Jeigu Susirinkime nėra kvorumo, šiuose įstatuose nustatyta tvarka turi būti šaukiamas pakartotinis Susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio Susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek Susirinkime dalyvavo narių.
6.6. Susirinkimas:
6.6.1. keičia Klubo įstatus;
6.6.2. skiria (renka) ir atšaukia Prezidentą ir Valdybos narius;
6.6.3. keičia Klubo buveinę;
6.6.4. tvirtina Klubo metinę finansinę atskaitomybę;
6.6.5. priima sprendimą dėl Klubo pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
6.6.6. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu
6.6.7. sprendžia kitus Asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose Susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal Asociacijų įstatymą tai nepriskirta kitų organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos.
6.7. Valdyba – kolegialus Klubo valdymo organas, renkamas Visuotinio narių susirinkimo 3 (trijų) metų kadencijai. Valdybos narių skaičių, kuris turi būti nemažesnis kaip 3 (trys), nustato Susirinkimas.
6.8. Valdyba ar jos nariai savo veiklą pradeda pasibaigus Valdybą ar jos narius išrinkusio Susirinkimo posėdžiui. Jeigu renkami pavieniai Valdybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios Valdybos kadencijos pabaigos.
6.9. Valdybos posėdžių šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas Valdybos narys ir Prezidentas. Valdyba iš savo narių renka Valdybos pirmininką. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 (viena antroji) Valdybos narių. Balsavimo metu kiekvienas Valdybos narys turi vieną balsą. Balsams „už“ ir „prieš“ pasiskirsčius po lygiai, lemia Valdybos pirmininko balsas. Valdyba į kiekvieną savo posėdį turi pakviesti Prezidentą, jei jis nėra Valdybos narys, ir sudaryti jam galimybes susipažinti su informacija darbotvarkės klausimais. Valdybos narys neturi teisės balsuoti, kai posėdyje sprendžiamas su jo veikla Valdyboje susijęs ar jo atsakomybės klausimas.
6.10. Valdyba:
6.10.1. priima naujus narius, taip pat sprendžia dėl jų pašalinimo iš Klubo šiuose įstatuose nurodytais atvejais;
6.10.2. praneša Susirinkimui apie esminius įvykius, turinčius reikšmės Klubo veiklai;
6.10.3. svarsto Prezidento pateiktus Klubo veiklos klausimus;
6.10.4. analizuoja ir vertina Prezidento pateiktą medžiagą apie Klubo veiklos tikslų įgyvendinimą, Klubo veiklos organizavimą, Klubo finansinę būklę, išklauso kitas Prezidento ataskaitas, kontroliuoja kaip vykdomi Susirinkimo ir Valdybos posėdžių nutarimai, kontroliuoja ar efektyviai ir racionaliai yra naudojamos Klubo lėšos bei turtas;
6.10.5. nustato stojamųjų įnašų ir narių mokesčių dydžius ir jų mokėjimo tvarką;
6.10.6. sprendžia kilusius ginčus, kurio valdymo organo (Valdybos ar Prezidento) kompetencijai turėtų būti priskirtas vienas ar kitas klausimas;
6.10.7. sprendžia kitus šiuose įstatuose nurodytus ar Susirinkimo pavestus klausimus, taip pat klausimus, kuriuos pagal savo esmę turi spręsti kolegialus valdymo organas, jei šiuose įstatuose nenurodyta kitaip.
6.11. Valdyba atsiskaito Susirinkimui ne rečiau kaip kartą per metus, pateikdama savo veiklos atsakaitą.
6.12. Prezidentas yra vienasmenis Klubo valdymo organas, renkamas 2 (dviejų) metų kadencijai, kuris organizuoja kasdieninę Klubo veiklą ir atlieka kitas šiuose įstatuose nurodytas funkcijas, ir ne rečiau kaip kartą per metus atsiskaito Susirinkimui, kaip jis atlieka pavestas funkcijas, pateikdamas savo veiklos ataskaitą. Pirmininkas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais, Susirinkimo ir Valdybos sprendimais.
6.13. Klubo Prezidentas:
6.13.1. vykdo Susirinkimo ir Valdybos sprendimus;
6.13.2. ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius po praėjusių Klubo finansinių metų pabaigos parengia ir pateikia Susirinkimui Asociacijų įstatyme nurodyto turinio kiekvienų praėjusių finansinių metų Klubo veiklos ataskaitą;
6.13.3. priima sprendimus dėl Klubo filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo, tvirtina jų nuostatus, skiria ir atšaukia jų vadovus;
6.13.4. vienašališkai sudaro sandorius Klubo vardu ir atstovauja Klubui santykiuose su trečiaisiais asmenimis;
6.13.5. atsako už Klubo narių apskaitą, sudaro jų sąrašus ir įstatų nustatyta tvarka juos patikslina;
6.13.6. atsako už Klubo dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui ir kitiems subjektams;
6.13.7. šaukia Susirinkimus, rengia jų darbotvarkes ir atsako už tinkamą jų sušaukimą;
6.13.8. atsako už tinkamą informacijos ir dokumentų pateikimą Susirinkimui ir Valdybai;
6.13.9. atsako už tinkamą Klubo pranešimų ir skelbimų paskelbimą, taip pat už dokumentų ir kitos informacijos apie Klubo veiklą pateikimą nariams;
6.13.10. nustato dokumentų ir kitos informacijos apie Klubo veiklą pateikimo nariams tvarką;
6.13.11. sprendžia kitus klausimus, kurie nepriskirti Valdybos ar Susirinkimo kompetencijai, ir, kurie pagal savo esmę yra vienasmenio valdymo organo funkcijos;

7. Klubo filialai ir atstovybės

7.1. Klubas turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse. Sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo bei filialų ir atstovybių veiklos nutraukimo priima Prezidentas.
7.2. Filialams ir atstovybėms vadovauja ir jų veiklą organizuoja filialų ir atstovybių vadovai, kuriuos skiria ir atšaukia Prezidentas.
7.3. Klubo filialai ir atstovybės veikia pagal Prezidento patvirtintus nuostatus, kurie turi atitikti Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytus reikalavimus.8. Klubo turtas ir pajamų šaltiniai, lėšų ir pajamų naudojimo, taip pat Klubo veiklos kontrolės tvarka

8.1. Klubui nuosavybės teise gali priklausyti kilnojamas ir nekilnojamas turtas, reikalingas įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti.
8.2. Klubo lėšas sudaro:
8.2.1. Narių stojamieji ir metiniai mokesčiai;
8.2.2. Fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas;
8.2.3. Kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose saugomas lėšas;
8.2.4. Kitos teisėtai gautos lėšos;
8.3. Klubo turtas ir lėšos naudojamos tik įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.
8.4. Klubas pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. Klubas negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems tikslams, negu Klubo įstatuose nustatyta.
8.5. Klubas atsisako priimti iš potencialių rėmėjų lėšas ar turtą, jeigu tuo naudodamiesi rėmėjai ar jų grupė gali daryti įtaką Klubo veiklai savo ar kitų asmenų naudai.
8.6. Klubo veiklos kontrolę vykdo Susirinkimas, kuris tvirtina Klubo metinę finansinę atskaitomybę. Susirinkimas turi teisę pavesti atlikti Klubo veiklos patikrinimą nepriklausomam ekspertui (audito įmonei).

9. Klubo pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka, pagal kurią skelbiama vieša informacija

9.1. Pranešimai apie Klubo Susirinkimus turi būti siunčiami Klubo narių stojimo anketose nurodytais elektroninio pašto adresais bei skelbiami Klubo internetinėje svetainėje [nuoroda], ne vėliau kaip likus 10 (dešimt) dienų iki Susirinkimo dienos. Apie pakartotinį Susirinkimą informuojama ta pačia tvarka ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) dienoms iki pakartotinio Susirinkimo dienos.
9.2. Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme, kituose įstatymuose ir šiuose įstatuose nustatytais atvejais, kai Klubo pranešimai turi būti paskelbti viešai, šie pranešimai yra skelbiami Klubo internetinėje svetainėje [nuoroda], išskyrus pranešimus apie Klubo likvidavimą, kurie skelbiami Lietuvos Respublikos dienraštyje „Lietuvos rytas“. Kiekvienų praėjusių finansinių metų Klubo veiklos ataskaita ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėnesius nuo Klubo finansinių metų pabaigos turi būti paskelbta Klubo internetinėje svetainėje [nuoroda].
9.3. Už tinkamą pranešimų ir skelbimų paskelbimą yra atsakingas Prezidentas.

10. Klubo įstatų keitimo tvarka

10.1. Klubo įstatus keičia Susirinkimas 2/3 (dviejų trečdalių) Susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma.
10.2. Pakeistus įstatus pasirašo Prezidentas arba Susirinkimo įgaliotas asmuo.
10.3. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre. Kartu su įstatų pakeitimais juridinių asmenų registrui turi pateikta visas pakeistų įstatų tekstas (nauja redakcija).

11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Visi kiti šiuose įstatuose neaptarti Klubo veiklos klausimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Šiuos įstatus pasirašė Klubo steigimo sutartyje nurodytas asmuo – steigėja Daiva Jankauskaitė du tūkstančiai dešimtųjų metų spalio mėnesio dvidešimt devintą dieną Vilniuje.
Šie įstatai pasirašyti trimis vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, kurių vienas paliekamas saugoti Vilniaus m. 3-jame notarų biure, o kiti du atiduodami Klubui ir pateikiami registruoti Juridinių asmenų registro tvarkytojui.

skaitliukas